himnuszok száma: 203

Türkmenisztán himnusza

1. Janym gurban saňa, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyn nurdur
Baýdagyn belentdir dünýan önünde.

KÓRUS:
Halkyň guran Baky beýik binasy, Berkarar döwletim, jigerim – janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

2. Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Kórus

Írta:
Ismeretlen, 2008
Megzenésítette:
Veli Mukhatov, 2008
Hallgassa meg!