himnuszok száma: 203

Szváziföld himnusza

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati;
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla,
Sibonga iNgwenyama yetfu,
Live netintsaba nemifula. 

Busisa tiphatsimandla takaNgwane
Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
Sinike kuhlakanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze.

Írta:
Andrease Enoke Fanyana Simelane, 1968
Megzenésítette:
David Kenneth Rycroft, 1968
Hallgassa meg!