himnuszok száma: 203

Oroszország himnusza

Cirill betűkkel:

1. Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

2. От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля! 

3. Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 

Latin betűkkel:

1. Rossiya — svyashchennaya nasha derzhava,
Rossiya — lyubimaya nasha strana.
Moguchaya volya, velikaya slava —
Tvoyo dostoyanye na vse vremena!

KÓRUS:
Slav’sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Bratskikh narodov soyuz vekovoy,
Predkami dannaya mudrost narodnaya!
Slav’sya, strana! My gordimsya toboy!

2. Ot yuzhnykh morey do polyarnogo kraya
Raskinulis’ nashi lesa i polya.
Odna ty na svete! Odna ty takaya —
Khranimaya Bogom rodnaya zemlya!

Kórus

3. Shirokiy prostor dlya mechty i dlya zhizni.
Gryadushchiye nam otkryvayut goda.
Nam silu dayot nasha vernost’ Otchizne.
Tak bylo, tak yest’ i tak budet vsegda!

Kórus
 

Írta:
Sergej Vladimirovich Mikhalkov, 2000
Megzenésítette:
Alexandr Vasilievich Alexandrov, 2000
Hallgassa meg!